หน้าหลัก

โครงการสิทธิกับวัฒนธรรมในประเทศไทย
ได้เปลี่ยนเป็นโครงการสิทธิกับวัฒนธรรม
เรามุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความเข้าใจและกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่อง
สิทธิกับวัฒนธรรมในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลก
กิจกรรมที่น่าสนใจ

July Seminar Poster ข้อจำกัดและโอกาสของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ : ประสบการณ์จากโครงการสิทธิกับวัฒนธรรมในประเทศไทย
โครงการสิทธิกับวัฒนธรรมจะจัดการประชุมสัมมนาเรื่องการวิจัยเชิงปฏิบัติการและนโยบายทางวัฒนธรรมในประเทศไทย โครงการขอเชิญชวนนักวิจัย เจ้าหน้าที่รัฐ ผู้ทำงานเกี่ยวกับวัฒนธรรม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาเข้าร่วมการประชุมกับเราเพื่อรับฟังงานวิจัยของโครงการ และถกเถียงถึงข้อจำกัดและแนวทางที่จะทำให้งานวิจัยมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย

อ่านต่อ

Rights to Cultureสิทธิกับวัฒนธรรม : ภาษา มรดก และชุมชนในประเทศไทย
หนังสือเล่มนี้รวบรวมงานวิจัยต้นฉบับ ซึ่งเป็นงานวิจัยเชิงชาติพันธ์ุวรรณนาระดับเล็กๆ เกี่ยวกับการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความเสมอภาคทางมรดกวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภาษา และสิทธิพลเมืองของชนกลุ่มน้อย ผู้พลัดถิ่น และชุมชนในประเทศไทย นำเสนอการศึกษาที่ผสมผสานแนวคิดทฤษฎีและข้อมูลเชิงประจักษ์ของความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมและสิทธิในประเทศไทย

อ่านต่อ

Phnom Rung Videoการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ที่ี่อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ภาพยนตร์เรื่องนี้เสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความหมายของปราสาทหินพนมรุ้งในสายตาของชุมชนพื้นถิ่นและการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของพนมรุ้งส่งผลกระทบอย่างไรต่อความสัมพันธ์ของชุมชนต่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ และเสนอแนะวิธีการที่ชุมชนอาจมีบทบาทมากขึ้นในการตีความและการจัดการมรดกของเขา

ชมภาพยนตร์

Comments are closed.